Intern Reglement

Doelstelling

Millennium Lake is een vzw. in het leven geroepen voor het beheer en uitbating van het meer gelegen aan de Kampenhoutsebaan te Elewijt omgeving Mechelen waar alleen het vliegvissen toegelaten wordt. De vereniging heeft tot doel, de aangesloten leden de gelegenheid te geven hun favoriete hobby – het vliegvissen – in optimale omstandigheden te kunnen beoefenen op puntgave, gezonde regenboogforellen, beekridders en fario’s want de hoge kwaliteitsnorm die het bestuur zich oplegt geldt ook voor het stockeringsbeleid. Dit alles in een natuurlijk kader waar respect voor het weidelijk vissen, de collega’s vliegvissers en de natuur vanzelfsprekend zijn.

Vergunning

Om te mogen vliegvissen op het meer van Millennium Lake vzw. moet men eerst als lid van de club ingeschreven zijn en in het bezit van een geldige jaarvergunning. Er mag onder geen enkele omstandigheid gevist worden zonder dat aan deze twee voorwaarden voldaan is. Een jaarvergunning is geldig van 1 januari tot en met 31 december. Aanvraagformulieren tot lidmaatschap zijn enkel te bekomen via de website . Iedere vergunning wordt afgeleverd op naam en is dus ook strikt persoonlijk. Het geeft de houder het recht te vissen, alle dagen van zonsopgang tot zonsondergang zowel van de kant als met een belly-boat. Het bestuur heeft steeds het recht een aanvraag te weigeren zonder verplicht te zijn hiervoor enige motivatie te moeten geven. Op uitnodiging van een lid, kan ook een niet lid (vliegvisser) een dagkaart kopen.
Millennium Lake vzw. is als club aangesloten bij de Federatie Vlaamse Vliegvissers (FVV). Iedere aanvrager wordt dus automatisch aangesloten bij het FVV, tenzij hij/zij kan aantonen reeds individueel te zijn aangesloten bij het FVV of bij het Waalse Commission Sportive de la Pêche à la Mouche (CSPM).

Lidgeld

De tarieven voor vergunningen zijn een bijlage van onderhavig reglement. Vernieuwingen van vergunningen zullen beginnen de eerste maandag van december en alle betalingen of stortingen moeten gebeurd zijn voor 20 december. Dit laat toe voor het jaareinde alle vergunningen te versturen en een prognose op te stellen voor het daarop volgende jaar. Het bestuur behoudt zich het recht voor de tarieven, alsook het aantal toegelaten vergunningen van jaar tot jaar te herzien. Nieuwe leden betalen een toetredingskost bij aansluiting. Wanneer een lid zijn aansluiting met een maximum van 1 volledig seizoen onderbreekt dient de toetredingskost niet opnieuw te worden betaald. Nadien gelden dezelfde voorwaarden als voor nieuwe leden. Aangeboden kortingen op abonnementen die in de loop van het seizoen worden afgesloten zijn niet geldig op de aansluitingskost, FVV en enkel rivier.

Etiquette

Met 6,5 hectare water, waarvan de oevers van het meer voor l/3 toegankelijk en bevisbaar zijn, is er voldoende ruimte voor iedereen. Geef iedereen dus de kans om op de zogenaamde hotspots een lijntje met vliegje te werpen. Blijf met belly-boats en de boten minimum 30 meter uit de buurt van oevervissers en zorg dat bij het driften voldoende afstand wordt bewaard, zowel voor als achter. Iedereen is ooit een eerste keer met de vliegenhengel aan het water verschenen en dat ging vermoedelijk niet meteen perfect. Ten einde Millennium netjes te houden verzoeken wij elk lid alle restafval, PMD en nylondraad zelf mee te nemen.

Uitrusting

Iedere vliegvisser moet steeds in het bezit zijn van een fijnmazig niet geknoopt landingsnet. De haakmaat is vrijgegeven. Alle vliegen moeten weerhaakloos zijn gebonden en dit geld voor alle haakmaten. Vliegen gebonden op een dubbele haak of gebonden in tandem zijn verboden. Kunstvliegen met twisterstaartjes, scheepjes, lepeltjes en varianten zijn eveneens verboden. Verzwaring van de vliegen met lood is verboden. Verzwaringen van de vlieg met een goudkopje, kettingoogjes, glasparels en boobies zijn wel toegelaten. Bootvissers  zijn verplicht steeds een reddingsvest te dragen van minstens 100N (schuim, blok of opblaasbaar). Bellybootvissers dragen bij voorkeur een reddingsvest van >150N, type comfort en automatisch opblaasbaar. Het is belangrijk om een reddingsvest niet te verwarren met een zwemvest van 50N.

Weidelijk vissen en vangstbeperking

Het spreekt voor zich dat het onthaken van de vis in het water onze voorkeur geniet. Zorg dat een gevangen vis steeds op krachten is gekomen alvorens hij wordt teruggezet. Gevangen vis steeds met natte handen aanraken of behandelen. Een gevangen vis wordt zachtjes teruggezet en zeker niet terug in het water geworpen. Er mag maximaal 1 vis per visdag meegenomen worden. Vissen boven de 50cm dienen steeds te worden teruggezet. Er is een vangstbeperking van maximaal 20 regenboogforellen per dag.

Snoekdagen

Wij organiseren speciale snoekdagen. artikel speciale snoekdagen hier. Het is echter het ganse jaar door toegelaten op snoek te vissen met enkele haak die bovendien weerhaakloos plat geknepen dient te zijn.

Vismethode

De reglementaire gebonden kunstvlieg is het enige toegelaten aas. Het gebruik van iedere vorm van lokvoer, smaak- en/of kleurstoffen is verboden. Voor het vissen vanaf de oever gelden geen beperkingen tenzij de elementaire beleefdheidsprincipes op het gebied van afstand tussen de collega vliegvissers. Belly-boat vissers mogen niet ankeren, of op minder dan 30 meter uit de oever driften. Elektronische visvinders en elektromotoren zonder geluidsoverlast zijn toegelaten.

Varia

De vergunninghouder verbindt er zich toe geen enkele onwettige daad te stellen die aan de vereniging enig nadeel zou kunnen berokkenen. Auto’s, moto’s, bromfietsen en fietsen mogen enkel op de parking worden gestald. Sluit steeds ramen en deuren van je wagen en leg visgerief zoveel mogelijk uit het zicht. De vzw. Millennium Lake en zijn bestuurders kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele ongevallen, schade of diefstal op de parking of op het domein. Dit geldt evenzeer voor ongevallen die zouden gebeuren zowel rond als in het water. Alle verantwoordelijkheid in verband met mogelijke schade en ongevallen ligt uitsluitend bij de vergunninghouder of zijn gast zelf.

Sancties

Het bestuur zal in belang van de weidelijkheid en de sportiviteit, nauwkeurig toezien op de naleving van onderhavig reglement. De bestuursleden of de leden zullen, na vaststelling van een overtreding, onmiddellijk verslag uitbrengen bij het bestuur. Naargelang de overtreding moet de visbeurt onmiddellijk worden beëindigd. Mogelijke sancties gaan van verwittiging, verbeurdverklaring van de visvergunning tot onmiddellijke uitsluiting. Alle door het bestuur genomen beslissingen worden schriftelijk meegedeeld aan de overtreder. Tegen de beslissing van het bestuur is geen beroep mogelijk.