Privacybeleid Millenniumlake

Wees gerust, wij nemen de bescherming van je persoonsgegevens ter harte. Wij nodigen je dan ook uit om ons privacybeleid door te nemen. Daarin kan je terugvinden welke persoonsgegevens wij over jou verzamelen, waarom wij ze verzamelen, hoe lang wij ze bewaren en hoe je je rechten kunt uitoefenen.

Artikel 1 – Verantwoordelijke

Millenniumlake vzw met maatschappelijke zetel te Alfred Nobelstraat 13 – 2812 Muizen (Mechelen). Verwerkingsverantwoordelijke: Mark Verlinden.

Artikel 2 – Persoonsgegevens

Door gebruik te maken van onze diensten en toepassingen kunnen wij persoonsgegevens van jou verkrijgen. Dit is in het geval wanneer:

  • Je onze website bezoekt en je vrijwillig als lid registreert of je gegevens vrijwillig met ons deelt via e-mail. (Millenniumlake gebruikt geen “Cookies” om je webverkeer en voorkeuren te volgen)
  • Je je inschrijft voor onze nieuwsbrief.

Wij kunnen ook volgende persoonsgegevens over jou verkrijgen:

  • We gebruiken je naam en voornaam, profielnaam, adres, emailadres, telefoonnummer, geboortedatum en nationaliteit ter vervollediging van je lidmaatschap voor Millenniumlake vzw.
  • Andere persoonsgegevens, waaronder je rijksregisternummer indien we je lidmaatschap bij de (F.V.V.) Federatie van Vlaamse vliegvissers en Sportvisserij Vlaanderen verzorgen.
  • Je aankoophistoriek en gebruikte betaalmiddelen. Ook je reservaties bij het gebruik van de boten en op rivier.

Artikel 3 – Doeleinden van de verwerking

❖ Algemene doeleinden

Millenniumlake zal je persoonsgegevens voor de volgende algemene doeleinden gebruiken:

  • Om de door jou gevraagde dienst te kunnen aanbieden.

Wij verzamelen bepaalde persoonsgegevens van jou om de door jou gevraagde dienst te kunnen aanbieden (Bevestiging van je lidmaatschap, Het huren van een boot of dagtickets voor gasten of nieuws omtrent de activiteiten op Millenniumlake.)

  • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen

In bepaalde gevallen zijn wij wettelijk verplicht om bepaalde persoonsgegevens van jou te verzamelen of te bewaren. Daarnaast kan het in zeldzame gevallen voorkomen dat Millenniumlake je persoonsgegevens als gevolg van een gerechtelijk bevel of na een ongeval of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. Millenniumlake zal je hiervan steeds op de hoogte trachten te brengen, tenzij dit niet mogelijk is omwille van wettelijke verplichtingen.

  • Om fraude en inbreuken op te sporen en te bestrijden

Wij voeren controle uit om na te gaan nagaan of een betaling aanvaard werd, alvorens wij een lidmaatschap goedkeuren.

Direct-marketingdoeleinden

Millenniumlake doet niet aan Direct Marketing voor zijn leden. Actieve Leden krijgen enkel occasioneel nieuws over activiteiten op Millenniumlake inclusief een éénmalig vriendelijk notificatie over de deadline tot het hernieuwen van het lidmaatschap bij het beëindigen van het lopende seizoen. Het ontvangen van deze informatie kan op elk moment worden gestopt na een mailtje naar info@milleniumlake.be of per brief naar Mark Verlinden – Alfred Nobelstraat 13 – 2812 Muizen (Mechelen). Er is geen noodzaak tot een uitschrijflink onder onze nieuwsbrief. Het e-mail adres is gemonitord door een bestuurslid van Millenniumlake of de Webmaster en uitschrijven kan steeds via een reply naar de afzender.

Artikel 4 – Doorgifte aan derden

Millenniumlake zal je persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden tenzij dit noodzakkelijk is voor de verwerking van uw lidmaatschap met de F.V.V en Sportvisserij Vlaanderen. Voor de desbetreffende privacyregeling verwijzen wij U graag door naar deze instanties.

Andere geregistreerde en ingelogde leden kunnen jou naam en opgegeven e-mail adres zien wanneer zij gebruik maken van de reserveringsmodule of in onze ledensectie. U kan deze optie wijzigen via uw profiel voor extra anonimiteit. Het delen van uw e-mail adres heeft tot doel de samenhorigheid en het contacteren van leden onderling te vergemakkelijken. Alle uw andere gegevens zijn enkel zichtbaar voor het bestuur.

Artikel 5 – Duur van de verwerking

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om het doel te realiseren waarvoor we ze verzamelen. We behouden uw gegevens via de website maximaal 24 maanden zodat U uw lidmaatschap kan hervatten zonder aansluitingskost na maximaal 1 jaar onderbreking. Na deze periode zal U zich opnieuw moeten registreren. Afhankelijk van andere doeleinden kan de bewaartermijn ook verschillend zijn. bijvoorbeeld wettelijk verplichting om uitgereikte facturen 7 jaar bij te houden. Tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist is, verwijderen of anonimiseren wij je gegevens ten laatste 10 jaar na je laatste contact met Millenniumlake.

Artikel 6 – Je rechten en de uitoefening ervan

❖ Recht van toegang en inzage

Je hebt steeds het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van de persoonsgegevens die wij van jou verwerken en hierover bijkomende informatie te verkrijgen. Actieve leden kunnen hun gegevens wijzigen via onze website.

❖ Recht van verbetering, verwijdering en beperking

Je bent vrij om je persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Millenniumlake. Daarnaast heb je het recht om ons te verzoeken je persoonsgegevens te verbeteren of aan te vullen. Je hebt eveneens het recht om je gegevens te laten verwijderen. In dat geval moet je er rekening mee houden dat bepaalde diensten en producten niet meer aangeboden kunnen worden. Je mag eveneens vragen om de verwerking van je persoonsgegevens te beperken. Dit kan echter betekenen dat je lidmaatschap niet langer gecontroleerd kan worden of dat er opnieuw een toetredingskost wordt geind bij het verlengen van je lidmaatschap

❖ Recht van vrije gegevensoverdracht

Je beschikt over het recht om je persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

❖ Recht van intrekking van de toestemming

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschik je over het recht om die toestemming in te trekken. Je kunt dit doen door een reply naar de desbetreffende afzender

Artikel 8 – Recht om klacht in te dienen

Als je klachten hebt over de wijze waarop wij omgaan met jouw persoonsgegevens, kan je steeds onze voorzitter Officer contacteren op het emailadres info@millenniumlake. Wij proberen met plezier je probleem op te lossen. Je kunt ook een klacht neerleggen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: commission@privacycommission.be. Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

Artikel 9 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van de verzamelde persoonsgegevens te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens. In geen geval kan Millenniumlake  aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van je persoonsgegevens. Wij wensen ook op te merken dat je als enige verantwoordelijk bent voor het gebruik dat wordt gemaakt van de website vanaf je computer, IP-adres en van je identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan. Wij raden je aan om eveneens de nodige veiligheidsvoorzorgen te nemen, onder andere door elke niet toegestane toegang tot je login en code te voorkomen.

Artikel 10 – Toegang door derden

Wij geven je persoonsgegevens niet door aan derden voor commerciële doeleinden. Om je persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot je persoonsgegevens aan onze werknemers en aan ondernemingen die in onze opdracht werken. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze bedrijven.

Artikel 11 – Contact

Als je vragen hebt over ons Privacybeleid, kan je als volgt contact met ons opnemen:

  1. Je kunt mailen op: info@millenniumlake.be
  2. Je kunt een brief sturen naar het volgende postadres: Mark Verlinden – Alfred Nobelstraat 13 – 2812 Muizen (Mechelen)